Home  /  Natuur en milieu  /  Schadecommissie landbouw

Schadecommissie landbouw


Sinds 1 januari 2020 krijg je als landbouwer in de meeste gevallen geen schadevergoeding meer voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering. Er is een overgangsperiode van vijf jaar tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. In deze overgangsperiode is er nog een gedeeltelijke tussenkomst mogelijk als uw teelt of niet-binnengehaalde oogst niet verzekerd is door een brede weersverzekering. Het bedrag van de tussenkomst neemt echter elk jaar af. Naar aanleiding van de droogte van de afgelopen periode werd beslist de gemeentelijke schattingscommissie samen te roepen. Landbouwers die een vaststelling van de schattingscommissie wensen, kunnen een aanvraag indienen om de schade aan de teelten officieel te laten vaststellen door middel van een proces-verbaal.


Belang van de vaststellingen

Het proces-verbaal kan door de land- en tuinbouwer voor volgende zaken aangewend worden:
  • Als je geen brede weersverzekering hebt afgesloten gebruik je het proces-verbaal voor de aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema’s.
  • Als je voor minstens 25% van de totale teeltareaal verzekerd bent: gebruik je het proces-verbaal om een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds te vragen. Opgelet dit kan enkel eens de droogte als ramp erkend is.
  • Als je een dossier lopende hebt bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds gebruik je het proces-verbaal als mogelijk bewijsstuk bij uitstel van betaling voor VLIFdossiers.


Voorwaarden schade 

  • De schade is veroorzaakt door extreme weersomstandigheden. 
  • Je bevindt je niet in een moeilijke financiële of economische situatie. Deze overgangsmaatregel geldt immers niet als dat wel het geval is. Je moet dit aantonen aan de hand van een attest van vrijstelling van de bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds bij jouw aanvraag van het Rampenfonds.

Procedure

Bezorg ons de gepaste informatie om een officiële vaststelling door de schadecommissie te laten uitvoeren. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier schattingscommissie onderaan deze pagina. De commissie komt dan zo snel mogelijk ter plaatse. Je wordt altijd gecontacteerd worden zodat je aanwezig bent tijdens het bezoek. Opgelet: de schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Er kunnen dus enkel percelen die op het grondgebied van Zottegem liggen, bezocht worden door de schadecommissie. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Aanvraagformulier indienen

Maak het volledig ingevulde aanvraagformulier voor 15 oktober 2022 over via milieu@zottegem.be. Je kan ook schriftelijk een exemplaar indienen op de dienst omgeving of per post verzenden naar:

Stad Zottegem
Dienst omgeving en milieu
Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem


Download hier het aanvraagformulier