2014 met positieve cijfers afgesloten

Op de gemeenteraad van 18 mei werd de jaarrekening 2014 voorgelegd. Deze vertoont een positief resultaat.

Wij zijn deze legislatuur gestart met een grote besparingsoefening, een oefening die noodzakelijk was gezien de stad in 2012 de rekening afsloot met een negatief resultaat. Door de geleverde inspanningen konden we 2013 al afsluiten met een positief resultaat. Die lijn trekken we nu verder door. We voeren aan de stad dan ook een zeer strak financieel beleid.

Er werd in 2014 verder bespaard op de uitgaven voor goederen en diensten (5.694.159€ in 2014 tov van 6.046.852€ in 2013). De personeelsuitgaven blijven ongeveer status quo hoewel we daar geconfronteerd worden met stijgende pensioenuitgaven (15.224.602€). Dat de personeelskosten onder controle blijven heeft te maken met het strenge vervangings- en aanwervingsbeleid dat we voeren. De toelages aan politie, kerkfabrieken en OCMW en AGB bedroegen samen 8.823.259€. Dankzij de lage rentestand en onze politiek van actief schuldbeheer kon er voor ongeveer 50.000€ aan interestlasten bespaard worden. De totale interestlast klopte af op 664.310€. Alles samen hadden we voor 30.833.569€ exploitatie-uitgaven. Daar staan 33.023.047€ exploitatie-inkomsten tegenover. Enerzijds fiscale ontvangsten (17.859.933€), anderzijds ontvangsten uit de werking (2.202.607€), subsidies (11.450.053€), dividenden (1.057.401€) en andere ontvangsten (453.053€).

In 2014 investeerde de stad voor 2.334.475€.Het gaat o.a. om investeringen in ons wegennet, voetpaden, fietspaden, parking Nijverheidsstraat, investeringen in jeugd-, cultuur- en sportinfrastructuur, energiebesparende maatregelen, aankoop van rollend materieel etc. Deze investeringen werden deels gesubsidieerd (113.873€), deels met eigen middelen gefinancierd (520.602€) en deels betaald door middel van het opnemen van leningen (1.700.000€). Er werd in 2014 ook voor 1.606.898€ aan leningen terugbetaald, waardoor de totale schuldenlast in 2014 ongeveer gelijk bleef.

Eén van de belangrijkste doelstellingen in onze beleidsverklaring is het gezond houden van onze stadsfinanciën. De cijfers tonen aan dat dat inderdaad het geval is. We voldoen in 2014 aan het dubbel evenwichtscriterium: het resultaat op kasbasis bedraagt 639.970€ - de autofinancieringsmarge (AFM) staat op 735.430€. Dit resultaat wordt behaald door een zuinig uitgavebeleid en het realistisch ramen van de inkomsten.

Nog even ter herinnering: De Vlaamse decreetgever legt een positief resultaat op kasbasis verplicht op. De AFM daarentegen mag negatief zijn, zij moet enkel op het einde van de planningsperiode , in 2019, positief zijn. We doen het beter dan wat Vlaanderen vraagt.

 
Print...