Landschapsbeheerplan domein Breivelde

Wat is het beheerplan?

De doelstelling is de opmaak van een gecombineerd landschapsbeheerplan en bosbeheerplan voor het geheel van het domein Breivelde (Zottegem).

Het beheerplan werd opgesteld conform de inhoudelijke richtlijnen voor het opstellen van landschapsbeheerplannen zoals bepaald in het Landschapsdecreet1 en overeenkomstig het uitvoeringsbesluit tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen2 enerzijds en werd verder afgestemd op de inhoudelijke richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan zoals voorzien in het Bosdecreet3 en conform de criteria duurzaam bosbeheer. In het plan zijn ook de bouwkundige erfgoedwaarden opgenomen die functioneel of beeldbepalend zijn en een essentieel onderdeel vormen van het plangebied.

Welke elementen bevat het beheerplan?

  1. inventarisatie van de huidige toestand van het beschermde landschap, zijn waardevolle elementen en karakteristieken;
  2. situering en beschrijving van de waarden die aan de grondslag van de bescherming liggen;
  3. vaststelling, beschrijving en verantwoording van de beheerdoelstellingen;
  4. opsomming en verantwoording van de concrete maatregelen en werkzaamheden die nodig zijn voor het integrale beheer;
  5. opsomming en verantwoording van de uitvoeringsvoorwaarden en -planning;
  6. gedetailleerd plan waarop de geplande maatregelen en werkzaamheden zijn aangegeven.
Randvoorwaarden voor de opmaak van het beheerplan zijn de verschillende functies die in het gebied aanwezig zijn. Deze functies situeren zich hoofdzakelijk op het gebied van cultuurhistorie, recreatie, bos-, park- en natuurbehoud. Het beheerplan zal daarom, naast een aantal landschapsbehoudaspecten, ook bepalingen inzake het recreatieve medegebruik omvatten.

Inzage rapport

Het gehele rapport met kaarten en bijlagen kan ingekeken worden op de Groendienst:

Trapstraat 43, 9620 Zottegem
Tomas Lievens, groenambtenaar
Telefoon: 09 364 64 91
Fax: 09 364 64 99
E-mail: groendienst@zottegem.be
 
Print...