Pro Deo

Bevestiging van onvermogen (pro deo)

Vroeger kon het soms een hele lijdensweg zijn om als minvermogende beroep te kunnen doen op een "pro deo-advocaat". De voorwaarden waren niet erg duidelijk, u moest documenten halen bij de belastingsdiensten en op de stad en u kon ook nergens verhaal indienen wanneer u meende dat u ten onrechte geen pro deo-advocaat werd toegekend.
 
Sinds 1 januari 2000 zijn de criteria wettelijk vastgelegd.  

Voor wie   

Een hele reeks personen komen automatisch in aanmerking voor wat nu "kosteloze juridische tweedelijnsbijstand" heet. Het gaat om minderjarigen, personen in hechtenis, personen die het bestaansminimum of maatschappelijke bijstand genieten, personen die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden genieten, personen die genieten van een vervangingsinkomen voor gehandicapten zonder integratievergoeding, personen die één of meer kinderen ten laste hebben die de gewaarborgde kinderbijslag genieten , huurders van een sociale woning, vreemdelingen voor de indiening van hun verzoek tot regularisering van hun verblijf.
De kosteloze juridische tweedelijnsbijstand wordt ook toegekend aan een alleenstaande die bewijst dat zijn maandelijks netto-inkomen lager is dan 619,73 euro of aan een samenwonende persoon die bewijst dat het maandelijks gezinsinkomen lager is dan thans 805,65 euro.
 
Op het maandelijks inkomen wordt een vermindering toegepast van 70,53 euro per persoon ten laste en er kan ook rekening worden gehouden met een buitengewone schuldenlast. Anderzijds wordt ook rekening gehouden met alle andere bestaansmiddelen maar niet met de gezinsbijslagen. Wanneer het gaat om echtelijke betwistingen wordt alleen rekening gehouden met de inkomsten van de betrokken aanvrager.
 
Wanneer het maandelijks inkomen van de alleenstaande zich situeert tussen  619,73 euro en 731,29 euro, dan komt met in aanmerking voor "gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand". Voor gezinnen geldt dit bij een maandelijks inkomen tussen 805,65 euro en 950,67 euro. Telkens wordt ook hier het maandelijks inkomen verminderd met 70,53 euro per persoon ten laste en ook hier kan rekening worden gehouden met een buitengewone schuldenlast. Het Bureau voor Rechtsbijstand van de Balie, die oordeelt over de aanvraag, bepaalt dan welk bedrag de aanvrager zelf moet betalen.
 
Het Bureau voor Juridische Bijstand moet in principe binnen de 15 dagen na de aanvraag een beslissing meedelen. Negatieve beslissingen moeten gemotiveerd zijn en vermelden hoe men beroep kan aantekenen tegen die beslissing bij de Arbeidsrechtbank. Een negatieve beslissing kan ook gebaseerd zijn op het feit dat het instellen van een procedure niet gegrond lijkt.
 
Dezelfde criteria gelden nu ook om aan de rechtbank rechtsbijstand te vragen. Met deze rechtsbijstand kan men eventueel ook gratis beroep doen op een gerechtsdeurwaarder.
 
De advocaten die gehele of gedeeltelijke gratis juridische tweedelijnsbijstand verlenen hebben zich hiervoor vrijwillig kandidaat gesteld. Van hen mag dan ook dezelfde inzet worden verwacht als van elke andere advocaat en de overheid moet hen hiervoor op een passende wijze vergoeden. Het recht op juridische bijstand is een grondwettelijk gewaarborgd recht.
 
Print...