Home  /  Wonen en (ver)bouwen  /  Bouwen en verbouwen  /  Bemalingen

Bemalingen


In tijden van klimaatverandering en langere perioden van droogte, wil het stadsbestuur vermijden dat opgepompt grondwater in de riolering wordt geloosd. Om deze redenen heeft de gemeenteraad in haar zitting van 15 juni 2020 beslist om maatregelen op te leggen. 

Een bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Sommige bouwkundige werken (vb. graven van een kelderverdieping) vereisen een tijdelijke bronbemaling. Het grondwater wordt weggepompt om droog te kunnen werken.

Bij het verlenen van vergunningen voor bronbemalingen wordt steeds gevraagd om het water buiten de onttrekkingszone opnieuw te laten infiltreren (= droogtemaatregel). Indien dit niet mogelijk is, wordt het water zoveel als mogelijk afgeleid naar een buffervat. Kan dit niet dan wordt het geloosd in het oppervlaktewater. Zijn deze opties niet voorhanden dan kan je het opgepompte water lozen op de regenwaterafvoer (bij een gescheiden rioleringsstelsel) of de openbare riolering. Wanneer de hoeveelheid op te pompen water de grens van 10 m³/uur overschrijdt, is er een schriftelijke toestemming van Aquafin nodig, bovenop de melding of vergunning.  Indien het over hoeveelheden gaat over meer dan 30 000 m³/jaar kan de aanvraag vergunningsplichtig zijn. 

Hieronder vind je het overzicht van de locaties waar een bronbemaling lopende is en grondwater ter beschikking wordt gesteld. Opgelet: het water is niet geschikt voor menselijke consumptie (elk gebruik is op eigen risico): 

Er zijn geen bemalingen lopende waar een aftappunt voorzien is.