Openbare onderzoeken, vergunningen en meldingen

Beslissingen

In het omgevingsloket kunt u lopende openbare onderzoeken en vergunde dossiers bekijken en heb je de mogelijkheid om een bewaar of een beroep in te dienen.
Daar vindt u eveneens informatie over het eventueel instellen van beroep.
In de rechterkolom kunt u doorklikken naar het eigenlijke loket om een dossier op te zoeken.

Voor het inhoudelijk raadplegen van de betrokken dossiers en beslissingen, dient u zich aan te melden bij de balie van ruimte en omgeving.

Meldingen

Alle aktenames van meldingen m.b.t. stedenbouwkundige of milieuvergunningsplichtige handelingen, exploitaties of activiteiten worden hieronder opgesomd.

Voor het inhoudelijk raadplegen van de betrokken dossiers en aktenames, dient u zich aan te melden bij de balie van ruimte en omgeving.

Geen resultaten gevonden.

Beroepsmogelijkheid:
Tegen de aktename van een melding kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, binnen de 45 dagen na hetzij de dag van betekening (aanvrager), hetzij de dag van aanplakking van de aktename (derden).
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.