Archief belastingen

      
Titel Orgaan Goedk. Bekendm. Document Vernietiging
Milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Edit
Onebebouwde percelen Gemeenteraad 16 12 2016 24 06 2016 Download PDF Edit
Ontbreken van parkeerplaatsen Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Edit
Personenbelasting Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Edit
Plaatsen van terrassen Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Edit
Sluikstorten Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Edit
Tweede verblijven Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Edit
Verspreiding van reclamedrukwerk Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Edit
Vlarem Gemeenteraad 16 12 2013 24 06 2016 Download PDF Edit

Bezwarenprocedure bij belastingen

Elke belastingplichtige heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, in te dienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting. Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.  
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt per aangetekende brief bekendgemaakt. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen.
De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing.  Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend, is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk.
Het beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd. Voor onze gemeente is dat Rechtbank van eerste aanleg te Gent, Opgeƫistenlaan 401A, 9000 Gent.
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie ingesteld worden.
De vormen en termijnen, en de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen, zijn dezelfde als die voor rijksbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. Aangezien het wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorziet in specifieke termijnen, gelden de gewone termijnen zoals bepaald in het gerechtelijk Wetboek: één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet (artikel 1048) of beroep (artikel 1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie (artikel 1073)
De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.