Vlaamse middelen voor sport, jeugd en cultuur efficiënt en veelzijdig besteed

De stad Zottegem krijgt 272.941 euro uit het Vlaams noodfonds ter ondersteuning van lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Het stadsbestuur heeft een plan van aanpak klaar om deze middelen efficiënt en doelgericht in te zetten. Er wordt uitgegaan van twee basisprincipes: enerzijds is er nood aan directe ondersteuning van de verenigingen, anderzijds kijkt het stadsbestuur op langere termijn.

Het stadsbestuur besliste om de bijna 273.000 euro, in drie potten te verdelen. De grootste pot is goed voor 150.000 euro, en gaat rechtstreeks naar alle erkende sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Voor sport loopt dit via de normale werkingssubsidies. Voor jeugd en cultuur wordt een hinderpremie in het leven geroepen, om de gemiste inkomsten te compenseren waar het kan. De tweede pot, goed voor 70.000 euro, is voorzien voor extra logistieke ondersteuning in het komende werkingsjaar. Tenslotte wordt 53.000 euro geparkeerd als injectiesubsidie bij de heropstart van socio-culturele activiteiten in het algemeen en specifiek met bijzondere aandacht voor kwetsbaren.

Verdubbeling van de sportsubsidies

De sportclubs kunnen voor dit werkingsjaar rekenen op een verdubbeling van de normale werkingssubsidie. Na overleg binnen het coördinatieteam van de sportadviesraad, bleek het verdubbelen van 55.000 euro werkingssubsidies naar 110.000 euro, de meest logische oplossing. Het subsidiesysteem beloont jaarlijks alle erkende clubs evenredig naar aantal leden, deelname aan competities, gediplomeerde trainers etc. Deze eerlijke verdeelsleutel wordt doorgetrokken in het verdelen van de extra middelen, en het brengt geen extra administratie met zich mee voor de clubs, noch voor eigen sportdienst.

Hinderpremies voor jeugd en cultuur

De Zottegemse jeugd- en cultuursector kan rekenen op 95.000 euro aan directe ondersteuning. Hiervoor werkt de dienst vrije tijd op dit moment een eenvoudige hinderpremie uit. Zo kan op een laagdrempelige manier bevraagd worden wat de geleden schade is. Een aanvraagprocedure wordt opgesteld en een werkgroep zal alle aanvragen voor 31 oktober bundelen en evalueren. De middelen worden dan verdeeld op basis van de aanvragen. Jeugd- en cultuurverenigingen die vragen hebben over deze hinderpremie kunnen terecht bij cultuur@zottegem.be.

Logistieke ondersteuning voor sport, jeugd en cultuur

Naast de rechtstreekse financiële ondersteuning zullen verenigingen ook kunnen genieten van logistieke steun: 70.000 euro wordt voorzien voor de ‘corona-proof’ organisatie van activiteiten. De stad kan financieel tussenkomen of zelf hygiënisch materiaal aanbieden, zoals alcoholgel, mondmaskers, digitale koortsthermometers, handschoenen, etc. Ook de aankoop van extra nadars, tenten, tafels en stoelen wordt overwogen, die verenigingen dan via de uitleendienst kunnen ontlenen. Eén eindverantwoordelijke zal hierbij een vast aanspreekpunt vormen voor de verenigingen, om adequaat te kunnen ingaan op de noden, in functie van de beschikbaarheid van middelen.

Heropstart subsidies

Het derde en laatste subsidieluik, goed voor ongeveer 53.000 euro, staat in het teken van de heropstart van socio-culturele activiteiten in de Egmontstad, overkoepelend voor sport, jeugd en cultuur. Dit kan gaan over de organisatie van nieuwe of alternatieve kleinere socio-culturele activiteiten met een artistieke prestatie, een logistieke of financiële tussenkomst voor de promotie ervan, en er is aandacht voor de kwetsbaren in onze lokale samenleving. Zo wordt het ‘Rap op stap’ kantoor binnen het OCMW verder uitgebouwd. We zitten nog een tijd aan corona gebeiteld, daarom worden de middelen uit de laatste pot pas in 2021 verdeeld worden, op basis van de aanvragen die voor het einde van het jaar binnenkomen.