Geen nieuw asbeststort in Balegem

De Vlaamse Overheid heeft het project-milieueffectrapport (project-MER) van Balegro bvba afgekeurd. Het project-MER werd afgetoetst aan de ontvangen opmerkingen en adviezen van het publiek en de geraadpleegde adviesinstanties. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat het project-MER niet kan worden goedgekeurd. Balegro (Balegemse Groeve) is de uitbater van de steengroeves in Balegem, net op de grens met Zottegem. De exploitant wenste een uitbreiding van zijn omgevingsvergunning inzake het verder opvullen van het ontgonnen gebied als categorie 1 stortplaats voor cementgebonden asbest in bigbags in zone 1B. Het project-MER maakte deel uit van de omgevingsvergunningsaanvraag van Balegro en onderzoekt de milieueffecten van het project.

Het project-MER werd afgetoetst aan de ontvangen opmerkingen en adviezen van het publiek en de geraadpleegde adviesinstanties. Er werd onder meer advies gevraagd aan de Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Oosterzele, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Het openbaar onderzoek leverde 6500 bezwaarschriften op van burgers, actiegroepen, politieke partijen, verenigingen, buurgemeenten...
 
Ook stad Zottegem diende bezwaar in tegen de komst van het asbeststort. Onder meer hun adviezen en bezwaren in het bezwaarschrift bleken doorslaggevend te zijn bij deze beslissing. Het stadsbestuur stelt dat dit een duidelijk signaal is van de Vlaamse Overheid. Verschillende adviesinstanties gaven een negatief advies. Ook het grote aantal ingediende bezwaren hebben er mede voor gezorgd dat de procedure werd stopgezet.
 
Het stadsbestuur is verheugd met deze beslissing maar beseft dat de kogel nog niet door de kerk is. Het is afwachten of Balegro een nieuwe vergunningsaanvraag indient met een aangepast project-MER. Wat de toekomst ook brengt, het stadsbestuur van Zottegem zal zich blijven verzetten tegen de komst van een asbeststort.