Vergunningsplicht WK Voetbal 2014

Vergunningsplicht voor éénmalige occasionele activiteiten naar aanleiding van de organisatie van het WK voetbal 2014.

Iedere éénmalige of bijkomende activiteit die plaats heeft omwille van de organisatie van het WK voetbal 2014, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, of die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, wordt slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.

De aanvraag tot vergunning dient voor de eerste ronde (groepsfase) ingediend te worden bij de burgemeester ten laatste op 10 juni 2014. Indien de Belgische ploeg de volgende ronden haalt, moet de aanvraag worden ingediend de dag na de wedstrijd waarin werd beslist dat de Belgen deelnemen aan de volgende ronde.

De schriftelijke aanvraag tot vergunning (bv. via e-mailbericht) moet de volgende gegevens vermelden:
 1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
 2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
 3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden/bezoekers.
 4. De juiste locatie ervan.
 5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang,…) die zullen worden in plaats gesteld.
 6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards,…). Wanneer stewards worden ingezet, is de bewakingswet van toepassing; d.w.z. dat indien er gewerkt wordt met eigen vrijwilligers om toezicht te houden tijdens het evenement, betrokkenen moeten gemachtigd worden door de burgemeester.

Voorwaarden

 1. Verbod tot het afsteken van vuurwerk.
 2. Verplicht gebruik van plastic bekers voor het schenken van alle dranken (glazen recipiënten zijn verboden).
 3. Voor de vast gevestigde horecazaken is het verboden om buiten de inrichting dranken in glazen recipiënten te nuttigen.
 4. Alle reglementen en wetgeving omtrent de tijdelijke publiek toegankelijke inrichtingen blijven van toepassing.
 5. De plaatsing van tenten op het openbaar en privaat domein en voor het publiek toegankelijk zijn onderworpen aan een keuring van de brandweer.
 6. Tot 3 uur na het einde van de voetbalwedstrijd mogen de festiviteiten uitvloeien, met als definitief einduur 2 uur ’s nachts, tenzij expliciete andersluidende beslissing van de Burgemeester.
 7. Maximum geluidsniveau bedraagt 85 dB (A)
 8. De organisator staat bij het beëindigen van het evenement onverwijld in voor het opruimen van het zwerfvuil op en rond het openbaar domein. Zo de organisator in deze nalatig zou zijn, zullen de opruimingswerken door de stadsdiensten gebeuren op kosten van de aanvrager/organisator. Alle door de stadsdiensten gemaakte kosten zullen dus verhaald worden op de aanvrager/organisator.
Indien de organisator van deze éénmalige activiteit niet over dergelijke toelating beschikt of de opgelegde voorwaarden niet nakomt, is de bevoegde gemeentelijke overheid gerechtigd tot het onmiddellijk sluiten van de inrichting, zonder dat enig verhaalrecht (voor gemaakte kosten, voor gederfde inkomsten, … )noch enig recht op schadevergoeding ontstaat in hoofde van de aanvrager/organisator.

Laattijdig ingediende aanvragen zullen onder geen beding nog in overweging genomen worden, omdat dit een goede en veilige organisatie in het gedrang brengt!

PS: De organisatoren worden erop gewezen dat zij over de nodige toelatingen of vergunningen dienen te beschikken, aan te vragen bij de FIFA, VRT en de auteursvennootschappen.
 
Print...