70 km/u buiten de bebouwde kom sinds 1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 geldt op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm zijn, een algemene snelheidslimiet van 70 km/u.
 
Hiermee wil de Vlaamse overheid de verkeersveiligheid vergroten en het aantal verkeersborden langs de weg verminderen.

De algemene snelheidsbeperking tot 90 km/u op de openbare wegen buiten de bebouwde kom werd ingevoerd in 1975 en bleef sindsdien ongewijzigd. De ruimtelijke structuur in Vlaanderen is ondertussen echter ingrijpend gewijzigd. De toenemende bebouwing, de stijging van de bevolkingsdichtheid, de toegenomen intensiteit van het gemotoriseerd verkeer, de bewustwording qua duurzame mobiliteit en de toegenomen aandacht voor de zwakke weggebruiker noopten de overheid tot een aanpassing van de limieten.
 
Op heel wat wegen buiten de bebouwde kom is de snelheid al beperkt tot 70 km/u door verkeersborden. Nu wordt de wetgeving aangepast aan de toestand op het terrein. Aan de snelheidslimieten zelf zal in de praktijk dus meestal weinig veranderen.
 
De signalisatie verandert wel. Op de wegen waar een limiet van 70 km/u geldt, moeten vanaf 1 januari 2017 niet langer borden staan. Deze borden worden in de loop van 2017 verwijderd. Buiten de bebouwde kom zal dus een snelheidslimiet van 70 km/u gelden tenzij anders aangeduid.
Welke snelheidslimieten gelden voor en na 1 januari 2017 voor de verschillende soorten voertuigen? Een overzicht:
 

 
Print...