Trage Wegen

Zottegem zet zijn Trage Wegen in de kijker

Trage wegen zijn ‘in’. Zowel voor functioneel als recreatief gebruik worden de wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer in vele steden en gemeenten heropgewaardeerd. Samen met 186 andere gemeenten draagt ook Zottegem zijn steentje bij. Op initiatief van schepen van mobiliteit Peter Vansintjan loopt een plan over meerdere jaren, waarbij de Trage Wegen in onze stad door een groep enthousiaste vrijwilligers in kaart gebracht worden, waarna ze stuk voor stuk geanalyseerd worden in overleg met alle mogelijke betrokkenen om uiteindelijk te worden samengevat in een actieplan dat het onderhoud, vlotte verbindingen en een duidelijke markering van deze wegen beoogt.

Trage Wegen

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen - waar mogelijk – terug toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Zottegem samen met RLVA vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen.

 

In een eerste stap wordt een werkkaart gemaakt op basis van de Atlas der Buurtwegen (rekening houdend met alle wijzigingen en afschaffingen) en topografische kaarten. Tijdens een tweede stap wordt die werkkaart op het terrein gecontroleerd door vrijwilligers. Deze inventarisatie vergelijkt de werkkaart met de reële toestand op het terrein. Per weg wordt een inventarisatiefiche opgemaakt (dit kan op papier of via een app), deze bevat de objectieve beschrijving van de weg en enkele foto’s.

De verzamelde gegevens worden verwerkt in evaluatiekaarten die worden teruggekoppeld naar het grote publiek, waarna een werkgroep (met mensen die de diverse belangen behartigen in dit verhaal) aan de slag gaat met de gegeven opmerkingen en suggesties.

Uiteindelijk wordt er gewerkt naar een adviesnota, wenselijkheidskaarten en actieplannen, die worden voorgelegd aan het College en de Gemeenteraad.

 

Het tragewegenproject - stand van zaken

Fase 1
 
In een eerste fase werden in 2014-2015 jaar de trage wegen in beeld gebracht van de deelgemeenten Sint-Goriks-en Sint-Maria-Oudenhove. Daaruit vloeide een concreet actieplan voort, uitgewerkt in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, dat unaniem werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 november 2015. De eerste stappen richting uitvoering van het plan werden reeds gezet. Zo wordt momenteel nagegaan of er een mogelijkheid is de Doorschietweg in Sint-Maria-Oudenhove te verharden, zodat de kinderen van basisschool De Groene Poort makkelijker en vooral veiliger naar school kunnen, het hele jaar door.
 
Fase 2
 
Eind 2016 werd ook fase 2 afgerond. In 2015-2016 gebeurde de inventarisering van de trage wegen in het centrum, Leeuwergem, Erwetegem, Godveerdegem en Grotenberge. De resultaten van de inventarisatie werden verwerkt door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen tot wenselijkheidskaarten die uitvoerig werden geanalyseerd en besproken in de speciaal daartoe samengestelde werkgroep. Er werd gezocht naar een breed draagvlak voor de uiteindelijke bestemming van de wegen. De adviesnota en wenselijkheidskaarten werden goedgekeurd in de Gemeenteraad van december 2016. Ondertussen maken we plannen voor de uitvoering. Deze keer gaan we vooral projectmatig te werk. Waar mobiliteitsproblemen opduiken, is het tragewegenplan onze leidraad om te zoeken naar duurzame oplossingen.
 
Fase 3 & 4
 
Woensdag 5 april 2017 vond de startvergadering plaats voor fase 3 en 4, zodat in 2017-2018 de resterende deelgemeenten Velzeke, Strijpen, Elene en Oombergen aan de beurt komen.
 
Gezien het verrassend groot aantal vrijwilligers met een groot hart voor onze trage wegen, die tijd willen vrijmaken voor de inventaris, kunnen we de komende 2 maand niet alleen de trage wegen van Velzeke en Strijpen inventariseren, maar ook al die van fase 4 (Elene en Oombergen).
29 mei worden alle inventarisatiefiches verwacht bij de dienst verkeer van de Stad Zottegem (isolde.depaepe@zottegem.be) of het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (jonathan.clerckx@rlva.be).
 
Het RLVA verwerkt in juni en juli de verzamelde info van Velzeke en Strijpen en zorgt voor de opmaak van de evaluatiekaarten per deelgebied. Deze worden dan in september en oktober gepresenteerd aan het publiek via de pers, het stedelijk infoblad, de Facebookpagina en de stedelijke website, zodat iedereen zijn mening kan geven.
 
Al die meningen worden verzameld en worden in november in enkele vergaderingen voorgelegd aan de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle belangengroepen (scholen, wandelclubs, stadsdiensten, landbouwers, aangelanden, inventariseerders, …). Daaruit worden uiteindelijk de adviesnota’s , actieplannen en definitieve kaarten gedistilleerd, die hopelijk worden goedgekeurd in december door het College en de Gemeenteraad.

In 2018 verwerken we de inventaris van Elene en Oombergen, zodat we halfweg 2018 ons tragewegenplan klaar hebben.

Uiteraard begint het echte werk dan pas. De actieplannen dienen tot uitvoer gebracht te worden, zodat de voorstellen op het terrein zichtbaar worden en de trage wegen meer en meer hun nut kunnen hebben in functionele en recreatieve verplaatsingen in onze Stad.

 

Actueel

Informatie voor de inventariseerders vindt u onder downloads.
 

Contactgegevens

Stad Zottegem
Dienst Wonen en Verkeer
Isolde De Paepe
Telefoon: 09 364 64 95
E-mail: isolde.depaepe@zottegem.be

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
Jonathan Clerckx
Telefoon: 055 20 72 65

De opmaak van tragewegenplannen is mogelijk dankzij de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 
 

 
Print...