Voorstelling dienst

De dienst financiën staat onder leiding van de financieel beheerder.

De stadsontvanger is verantwoordelijk voor de inning van de ontvangsten en de betaling van de wettelijke uitgaven van de stad. Hij beheert de financiële rekeningen in naam en opdracht van de stad en is verantwoordelijk voor de gemeentelijke boekhouding.

De stadsontvanger adviseert het bestuur inzake financiële aangelegenheden en maakt de financiële nota van het budget en de strategische meerjarenplanning op. Hij maakt eveneens de jaarrekening op.

De stafmedewerker ondersteunt de financieel beheerder op alle financiële domeinen, met bijzondere aandacht voor de juridische en budgettaire domeinen.

De boekhouder draagt bij tot het optimale beheer en planning van de budgettaire middelen van de stad. Hij staat in voor de registratie van de boekhoudkundige informatie en bereidt de beheerscontrole en financiële rapportage voor.

Zij worden ondersteund door drie administratieve medewerkers en een administratieve assistente die instaan voor de dagdagelijkse financiële activiteiten.

De financiële dienst zorgt voor de verwerking van de bestellingen, de inkomende facturen en het opmaken van de schuldvorderingen (uitgaande facturen).

Zij bereidt daarnaast financiële dossiers (zoals de opmaak van belastingskohieren) voor ter ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen.

 
Print...