Onderscheid belastingen en retributies

Een belasting is een heffing, d.w.z. een betaling, éénzijdig opgelegd door de gemeenteoverheid, ten einde haar de middelen te verschaffen om in haar uitgaven van alle aard te voorzien, waartegenover geen rechtstreeks evenredige, laat staan individualiseerbare tegenprestatie vanwege die overheid, staat. Er is sprake van een belasting wanneer men verplicht is van de overheidsdienst gebruik te maken of wanneer de overheid het monopolie heeft van de dienstverlening.

 

De gemeentelijke belastingen kunnen worden opgesplitst in twee types:

 

Bij opcentiemen of aanvullende belastingen moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen; die aanslagvoet wordt vastgesteld als percentage van het bedrag van de basisbelasting. De andere modaliteiten van de belasting (de belastbare grondslag, de aanduiding van de belastingplichtige, de berekening van de belasting, eventuele vrijstellingen, eventuele aangifteverplichting ...) worden overgenomen van de basisbelasting

 

Ook de inning gebeurt samen met de basisbelasting. Het aandeel dat bestemd is voor de gemeente wordt later doorgestort.

 

De basisbelasting voor de aanvullende belasting op de personenbelasting (7,5%) is de personenbelasting; dit is een belasting op het inkomen van natuurlijke personen,  gevestigd en geïnd door de federale overheid.

 

De basisbelasting voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.600) is de onroerende voorheffing; dit is een belasting op het kadastraal inkomen, gevestigd en geïnd door  de gewestelijke overheid. 

 

Het is de Vlaamse Belastingdienst die instaat voor de inning en de doorstorting van het gemeentelijk aandeel.

 

APB en OOV samen leveren ongeveer 80 % van de fiscale ontvangsten van de gemeenten op.

 

Daarnaast kunnen de gemeenten ook eigen belastingen vestigen op specifieke activiteiten, situaties of toestanden. 

 

De gemeenteraad moet hier zelf  de belastbare grondslag bepalen, de belastingplichtige aanduiden, het tarief vaststellen, in eventuele vrijstellingen voorzien,...

 

 

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik van maakt van die dienst of prestatie.

 

Volgens de rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

 

Evenals de belastingen worden ook de retributies door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Bezwarenprocedure bij belastingen

 

Elke belastingplichtige heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, in te dienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting.           

 

Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en het moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie  maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 

 

Wie  wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bewaarschrift.

 

In dat geval zal de datum worden meegedeeld van de hoorzitting, evenals van de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden.

 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen.

 

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing.  Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk

 

Dat beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd, voor onze gemeente is dat  (rechtbank en adres vermelden, dus ofwel: 

 

  • Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Justitiepaleis, Poelaertplein 1, 1000 Brussel
  • Rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Smoldersplein 5, 3000 Leuven
  • Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen
  • Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Thonissenlaan 75, 3500 Hasselt
  • Rechtbank van eerste aanleg te Gent, Opgeëistenlaan 401A, 9000 Gent
  • Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge

 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie ingesteld worden.

 

De vormen en termijnen, en de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen, zijn dezelfde als die voor rijksbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. Aangezien het wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorziet in specifieke termijnen, gelden de gewone termijnen zoals bepaald in het gerechtelijk Wetboek: één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet (artikel 1048) of beroep (artikel 1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie (artikel 1073) 

 

De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

 

Invordering en geschillenprocedure voor retributies

 

Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.

 

Artikel 94, 2° van het gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.

 

Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.

Downloads

Belasting op leegstand.pdf (781 KB) editeer
Belasting op milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen.pdf (352 KB) editeer
Belasting op onbebouwde percelen.pdf (572 KB) editeer
Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen.pdf (314 KB) editeer
Belasting op plaatsen van terrassen.pdf (337 KB) editeer
Belasting op sluikstorten.pdf (248 KB) editeer
Belasting op Vlarem.pdf (282 KB) editeer
Belastingsreglement op verspreiding van reclamedrukwerk.pdf (346 KB) editeer
Belastingsreglement tweede verblijven 2014-2019.pdf (278 KB) editeer
Opdeciemen op de onroerende voorheffing.pdf (117 KB) editeer
Personenbelasting.pdf (142 KB) editeer
Reglement op de invordering, bezwaarprocedure.pdf (686 KB) editeer
Retributiereglement betreffende afgifte administratieve stukken.pdf (628 KB) editeer
Retributiereglement gebruik zalen.pdf (519 KB) editeer
Retributiereglement gerbuik materialen Stad Zottegem.pdf (304 KB) editeer
Retributiereglement gerbuik materialen Stad Zottegem.pdf (304 KB) editeer
Retributiereglement grafconcessies.pdf (401 KB) editeer
Retributiereglement Huwelijken.pdf (166 KB) editeer
Retributiereglement Invorderingskosten niet-fiscale ontvangsten.pdf (233 KB) editeer
Retributiereglement IOW.pdf (347 KB) editeer
Retributiereglement Kermiskramen.pdf (222 KB) editeer
Retributiereglement Markten & ambulante handel.pdf (286 KB) editeer
Retributiereglement op parkeren.pdf (380 KB) editeer
Retributiereglement ophalen landbouwplastiek.pdf (172 KB) editeer
Retributiereglement Parkeren in blauwe zone.pdf (360 KB) editeer
Retributiereglement ter beschikking stellen beeldmateriaal Centrum Streekgeschiedenis.pdf (288 KB) editeer
Retributiereglement uitvoeren werken door Stad Zottegem.pdf (285 KB) editeer
Retributiereglement voor werken nutsvoorzieningen.pdf (271 KB) editeer
Waarborgreglement verkeersborden.pdf (279 KB) editeer
 
Print...