Muziek tijdens privéfeesten

Voorwaarden voor het maken van muziek tijdens privéaangelegenheden
 
Een privéaangelegenheid met familie, vrienden, kennissen (maar waar dus geen ‘publiek’ op uitgenodigd wordt) valt niet onder het toepassingsgebied van de nieuwste regelgeving inzake geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in feestzalen.
 
Dit wil echter niet zeggen dat op de door u voorgenomen activiteit geen regelgeving zou van toepassing zijn.
U dient te allen tijde rekening te houden met de zgn. ‘immissienormen’ uit het Vlarem : het door u geproduceerde geluidsniveau mag slechts 5 dB(A) hoger liggen dan het achtergrondgeluid binnen bij de buren.
 
U dient ook te allen tijde rekening te houden met de bepalingen uit het Strafwetboek (art. 561, 1° over het verstoren van nachtrust) en uit het Burgerlijk Wetboek (art. 544 over het inperken van het eigendomsrecht van uw buren).
 
Het College van Burgemeester en Schepenen raadt u dan ook aan enige redelijkheid aan de dag te leggen inzake het geproduceerde geluidsniveau alsook – voorafgaandelijk – uw buren te verwittigen over uw activiteit en met hen de nodige afspraken te maken, zodat geen afbreuk gedaan wordt aan de rechten van eenieder.
 

Print...