Verblijfsvergunning

Lang verblijf: meer dan 3 maanden

Personen van vreemde nationaliteit die zich te Zottegem willen vestigen, moeten zich binnen de acht werkdagen na binnenkomst aanmelden.
U moet alle identiteitsbewijzen en stukken betreffende de gezinstoestand meebrengen, samen met vijf recente pasfoto's (voor kinderen minder dan 12 jaar volstaan twee recente pasfoto's).

Afhankelijk van de aard van het verblijf brengt u ook nog het tewerkstellingscontract, de arbeidsvergunning, het bewijs van zelfstandige beroepsactiviteit, de beroepskaart of studiegetuigschriften van daglessen mee.

Mogelijke verblijfstitels: een attest van immatriculatie (oranje of paarse kaart), inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister (witte kaart), een identiteitskaart voor vreemdelingen (gele kaart) geldig voor vijf jaar (nadien vernieuwing zonder bijkomende voorwaarden) of een verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EEG (blauwe kaart) geldig voor vijf jaar (nadien vernieuwing zonder bijkomende voorwaarden).

Kort verblijf: toeristen

Personen van vreemde nationaliteit die als toerist in Zottegem willen verblijven moeten zich binnen de drie werkdagen na binnenkomst aanmelden, tenzij hij of zij logeert in een logementshuis.
 
U moet alle identiteitsbewijzen en twee recente pasfoto"s meebrengen. U krijgt dan een aankomstverklaring  die geldig  is voor de duur van het visum of maximum 3 maanden.  

Kandidaat-vluchtelingen

Kandidaat-vluchtelingen die zich in België aanmelden worden door de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel ingeschreven in een wachtregister in afwachting van een beslissing over hun aanvraag.

Indien zij Zottegem als woonplaats kiezen moeten zij zich daarna aanmelden bij de Dienst Bevolking.

U moet alle documenten die u bij de aanvraag van hun asielaanvraag te Brussel ontvangen heeft, twee recente pasfoto's meebrengen  

 
Print...