Verkiezingen

Iedere Belg ouder dan achttien jaar is in principe verplicht deel te nemen aan de verkiezingen. De Dienst Bevolking zorgt voor de praktische organisatie van de verkiezingen en nodigt alle kiezers uit.

Wie is kiezer?

Om kiezer te zijn moet men:
 • Belg zijn (of vreemdelingen die bij een aantal verkiezingen aan bijzondere voorwaarden voldoen);
 • de volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben;
 • in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn;
 • zich niet bevinden in een van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.
 • Oproeping van kiezers
Parlementsverkiezingen
 • De gewone vergadering van de kiescolleges voor de vervanging van de aftredende volksvertegenwoordigers en senatoren heeft plaats de eerste zondag die volgt op het verstrijken van een termijn van vier jaar die ingaat op de dag waarop de gecoöpteerde senatoren zijn aangewezen bij de vorige verkiezing.
 • Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen
 • De gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de gemeente- en provincieraden heeft van rechtswege plaats om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober.
 • Verkiezingen van het Europese Parlement en van de Vlaamse Raad
 • Overeenkomstig de beslissing van de Raad van de Europese Gemeenschappen gebeurt de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europese Parlement om de vijf jaar. De Koning stelt de datum van de verkiezingen vast.
 • De verkiezing van de Vlaamse Raad heeft op dezelfde datum plaats.

Hoe kan men geldig stemmen?

De kiezer mag zijn stem uitbrengen:
 • in het vak bovenaan de lijst (lijststem)
 • in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem)
De stem is alleen geldig als slechts op één lijst gestemd is. Panacheren of bontstemmen (stemmen voor meerdere partijen) is niet toegelaten en de stem is ongeldig.  Het is evenmin toegelaten tekst te schrijven op het stembiljet of ander schrijfgerief dan het rode kiespotlood te gebruiken.

Wanneer de kiezer een naamstem heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet bestaande beschouwd.

De kiezer kan ook een blanco stem uitbrengen.
 
Volmachtformulier
 
Print...