Uittreksels - akten

Kostprijs voor het afleveren van een uittreksel

De dienst Burgerlijke Stand levert officiële uittreksels af van akten van de burgerlijke stand: geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten. Een uittreksel is onderworpen aan het zegelrecht en kost € 6,50 tenzij er vrijstelling van zegelrecht is.

Aflevering   

Het afleveren van afschriften en uittreksels uit de registers wordt geregeld door artikel 45 van ons burgerlijk wetboek:
"Een ieder kan zich door de bewaarders van de registers van de burgerlijke stand uittreksels doen afgeven uit de akten die in deze registers zijn ingeschreven. In die uittreksels wordt geen melding gemaakt van de afstamming van de personen op wie de akten betrekking hebben.
Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of overlevende echtgenoot, zijn wettelijk vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat kunnen een eensluidend afschrift verkrijgen van een akte van de burgerlijke stand die minder dan honderd jaar oud is, dan wel een uittreksel uit de akte met de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft .
De eensluidende afschriften en de uittreksels die bestemd zijn om in het buitenland te dienen en waarvan de legalisatie vereist is, worden gelegaliseerd door de Minister van Buitenlandse Zaken of door de ambtenaar die hij daartoe machtigt".


 
Print...