Euthanasie

Wat is euthanasie?

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die zijn wil niet meer kan uiten, kan een schriftelijke verklaring afleggen dat een arts euthanasie toepast. Op voorwaarde dat die arts constateert dat de patiënt:
 • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
 • niet meer bij bewustzijn is
 • zijn/haar toestand volgens de actuele wetenschap onomkeerbaar is

Wilsverklaring

De vormvereisten van de wilsverklaring

De wilsverklaring kan u op elk moment opstellen. Dat moet schriftelijk gebeuren tegenover twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden.

Degene die de verklaring aflegt, de getuigen en - in voorkomend geval - de vertrouwensperso(o)n(en) moeten de wilsverklaring dateren en ondertekenen.

Met de wilsverklaring wordt enkel rekening gehouden indien zij, minder dan 5 jaar vóór het moment waarop betrokkene zijn wil niet meer kan uiten, is opgesteld of bevestigd.

Een meerderjarige, die geen materieel belang heeft, kan de wilsverklaring opstellen wanneer de betrokkene niet blijvend in staat is de verklaring op te stellen. Die wilsverklaring vermeldt de reden en bevat in bijlage een medisch getuigschrift als bewijs van deze onbekwaamheid.

Wanneer mag euthanasie worden toegepast?

De arts die euthanasie toepast moet zich verzekeren dat de patiënt:
 • meerderjarig of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek
 • zijn verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is, en niet tot stand gekomen is als gevolg van externe druk
 • zich in een medische uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet verzacht kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte, aandoening
Hij moet vooraf meerdere gesprekken met de patiënt houden die, rekening houdend met de ontwikkeling van de gezondheidstoestand van de patiënt, over een redelijke periode worden gespreid :
 • de patiënt inlichten over zijn gezondheidstoestand en zijn levensverwachting
 • met de patiënt overleg plegen over zijn verzoek
 • met hem/haar zowel eventueel nog resterende therapeutische mogelijkheden, als die van de palliatieve zorg en hun gevolgen bespreken
 • met de patiënt tot de overtuiging komen dat er geen redelijke andere oplossing is en dat het verzoek berust op volledige vrijwilligheid
 • zich verzekeren van het aanhoudend fysiek of psychisch lijden en
 • van het duurzaam karakter van het verzoek
 • een andere arts raadplegen over de onomkeerbaarheid van de medische toestand de inhoud van de wilsverklaring bespreken met een eventueel verplegend team dat in regelmatig contact staat met de patiënt en deze op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging het verzoek van de patiënt bespreken met de vertrouwenspersoon indien de patiënt niet meer bij bewustzijn is
 • het verzoek bespreken met de naasten van de patiënt die door hem of de vertrouwenspersoon zijn aangewezen.
 • minstens één maand laten verlopen tussen het schriftelijk verzoek van de patiënt en het toepassen van de euthanasie
Alle handelingen en de verklaring worden opgetekend in het medisch dossier van de patiënt.
De arts, die euthanasie heeft toegepast, bezorgt binnen 4 werkdagen het volledig ingevulde registratiedocument aan de federale controle- en evaluatiecommissie.

Wat doet de tweede geraadpleegde arts?

De geraadpleegde arts bekijkt het medisch dossier en onderzoekt de patiënt. Hij stelt verslag op en brengt de eventueel aangewezen vertrouwenspersoon op de hoogte van de resultaten van deze raadpleging. De geraadpleegde arts is onafhankelijk tegenover de patiënt en de behandelende arts én bevoegd om de aandoening in kwestie te beoordelen.

Gevolgen?

Van een persoon, die overlijdt ten gevolge van euthanasie, volgens de regels van deze wet, wordt aangenomen dat hij/zij een natuurlijke dood is gestorven. Dat is belangrijk voor de uitvoering van de overeenkomsten, met name de verzekeringsovereenkomsten, waarbij hij /zij partij was.

Waar?

De wilsverklaring kan u aangeven via een formulier dat u kunt verkrijgen bij de Dienst Bevolking of vind u terug onder formulieren.
 
Print...