Beroepsactiviteit

De bevolkingsregisters bevatten informatie over het beroep. Het beroep is de activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput.
Belangrijk om weten is dat het bezit van een bepaald diploma niet gelijk staat met het uitvoeren van een beroep: het diploma wordt niet vermeld, wel het effectief uitgeoefende beroep.

Specifieke regels

De persoon die nooit een beroep of een vak uitgeoefend heeft, moet beschouwd worden als "zonder beroep". De vermelding "zonder beroep" wordt ook gebruikt voor kinderen die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. De werkzoekende wordt in de registers opgenomen volgens de laatste beroepskwalificatie.

Aangifte van beroepswijziging

De aangifte van een beroepswijziging gebeurt persoonlijk of schriftelijk. Bij de aanvraag om inschrijving in de registers als titularis van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (vb. architect, advocaat, dokter) moet u een officieel document als bewijs voorleggen.