Attesten

Privacy

De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer vormt een belangrijke beperking om uittreksels uit te reiken. Zo kunnen persoonsgegevens enkel worden afgeleverd aan de persoon op wie deze slaan of over wie deze de voogdij heeft.

Wie kan uittreksels of attesten uit de bevolkingsregisters aanvragen?

De betrokkene zelf: de aanvraag moet aan het loket van de dienst of schriftelijk gebeuren door de betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, ...). Wegens het respecteren van uw privacy worden telefonische aanvragen niet behandeld. Graag hiervoor uw begrip.

Kunnen andere personen (derden) uittreksels of attesten aanvragen?

De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instelling) kan alleen indien de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke en ondertekende aanvraag met vermelding van de bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Soorten uittreksels en attesten

Bewijs van woonst
Breng bij de aanvraag uw identiteitskaart mee.

Samenstelling van het gezin

Op dit document staan alle gezinsleden vermeld met naam, voornamen, adres en geboortedatum. Het document wordt door sommige instanties opgevraagd. Bij de aanvraag moet de aanvrager de identiteitskaart meebrengen.

Bewijs van leven

Dit document wordt vooral door verzekeringsmaatschappijen opgevraagd. Dit document is kosteloos, maar de aanvraag moet persoonlijk gebeuren. Ook hier is de identiteitskaart nodig.

Nationaliteitsattest

De dienst bevolking levert alleen een nationaliteitsattest af voor Belgen.